Pourhouse Chalkboard
TOiVO in chalk at the Pourhouse.
Photo/art: Jason Koski